• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj za administrativnog referenta/icu na neodređeno

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

SLAVONSKI BROD
KLASA:112-02/17-01/14
UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-17-2, 13.9.2017.g.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17) i suglasnosti Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku klasa: 100-01/17-02/217 ur.broj: 519-04-1-1-2/3-17-5 od 6. rujna 2017.g. raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto:


Administrativni referent/ica – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme


Uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo
- SSS
- šest mjeseci radnog iskustva
- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)


Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- presliku osobne iskaznice
- presliku domovnice
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „ZA NATJEČAJ –ADMINISTRATIVNI REFERENT –NEODREĐENO“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 15 dana od dana izbora.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod