• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj za socijalnog radnika/icu na neodređeno

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

          SLAVONSKI BROD

KLASA:112-02/18-01/1

UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-18-5, 2.7.2018.g.

                  Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i suglasnosti Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku klasa: 100-01/18-02/314 ur.broj: 519-04-2-1-2/2-18-2 od 19. lipnja 2018.g.  raspisuje

                                                              NATJEČAJ

                                   Za zasnivanje radnog odnosa  na radno mjesto:

socijalni radnik/ica – 1  izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

-  VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,

-   položen stručni  ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-   jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,

-   važeće odobrenje za samostalan rad

-   poznavanje rada na računalu,

-  položen vozački ispit B-kategorije

-  nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

$1-          Životopis

$1-          Presliku osobne iskaznice i domovnice

$1-          presliku dokaza o stručnoj spremi

$1-          original dokaz o radnom iskustvu

$1-          presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

$1-          preslika odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,

$1-          original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec

$1-          preslika vozačke dozvole

Upute kandidatima i kandidatkinjama:

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama  na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13  Slav. Brod,  uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK –NEODREĐENO“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr).

                                                                                       Centar za socijalnu skrb Slav. Brod