• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj za socijalnog radnika/cu, puno radno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

SLAVONSKI BROD

KLASA:112-02/19-01/1

UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-19-5, 2.7.2019.g.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i suglasnosti Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku klasa: 100-01/19-02/224 ur.broj: 519-04-2-1-2/6-19-2 od 27. svibnja 2019.g. raspisuje

                                                             NATJEČAJ

              Za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto:

Socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

- VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,

-  položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,

-   važeće odobrenje za samostalan rad

-  poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit B-kategorije

- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-          Životopis

-          Presliku osobne iskaznice i domovnice

-          presliku dokaza o stručnoj spremi

-          original dokaz o radnom iskustvu

-          presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

-          preslika odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,

-          original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec

-          preslika vozačke dozvole

Upute kandidatima i kandidatkinjama:

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK –NEODREĐENO“

           Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

           Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr).

                                                                                       Centar za socijalnu skrb Slav. Brod