• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj za administrativnog referenta

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod objavljuje

       NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

       Za -administrativnog referenta – 1 izvršitelj

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanje (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17) i slijedeće uvjete:

-          SSS – administrativnog ili upravnog smjera,

-          poznavanje rada na računalu

   Prijavi na natječaj kandidati prilažu, životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o poznavanju rada na računalu, potvrdu o       nekažnjavanju  ne stariju od 3 mjeseca, rodni list.

  Na natječaju mogu sudjelovati ravnopravno kandidati oba spola.

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod

           Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „za natječaj za stručno osposobljavanje – administrativni referent“.

           Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr), sukladno čl. 10. st. 1 t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)

                                                                     Centar za socijalnu skrb Sl. Brod