• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Javni natječaj - soc.radnik/ica - pravnik/ica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

SLAVONSKI BROD

KLASA:112-06/20-01/4

UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-20-2,     15.7.2020.g.

                 Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18) raspisuje:

                                                        JAVNI   NATJEČAJ

              Za zapošljavanje pripravnika kroz mjeru za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, na radno mjesto:

  1. -soc. radnik/ica u Odjelu za novčane naknade – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada (VSS)

- da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19)

- nezaposlena osoba bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba,

- poznavanje rada na računalu

- vozački ispit B kategorije

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-          životopis,

-          presliku domovnice i osobne iskaznice,

-          presliku diplome,

-          potvrdu iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,

-          potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih,

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na javni natječaj ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana,

-          dokaz o poznavanju rada na računalu

-          preslika vozačke dozvole

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „Za natječaj - pripravništvo – socijalni radnik“

  1. pravnik/pravnica u Odjelu za odrasle - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (VSS)

- da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

- nezaposlena osoba bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba,

- poznavanje rada na računalu

- vozački ispit B kategorije

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-          životopis,

-          presliku domovnice i osobne iskaznice,

-          presliku diplome,

-          potvrdu iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,

-          potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih,

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na javni natječaj ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana,

-          dokaz o poznavanju rada na računalu

-          preslika vozačke dozvole

Upute svima kandidatima i kandidatkinjama:

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679- u daljnjem tekstu:Uredba) i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) Centar kao voditelj obrade osobnih podataka s osobnim podacima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u čl. 5. Uredbe.

Natječajni postupak može obuhvatiti i provjeru znanja ( testiranje) u slučaju većeg broja kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843                    

           Rezultati natječaja i sve obavijesti vezano za natječaj biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr), sukladno čl. 10. st. 1 t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)

                                                                                      Centar za socijalnu skrb Slav. Brod