• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj za socijalnog radnika/icu na neodređeno

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

          SLAVONSKI BROD

KLASA:112-02/18-01/1

UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-18-5, 2.7.2018.g.

                  Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i suglasnosti Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku klasa: 100-01/18-02/314 ur.broj: 519-04-2-1-2/2-18-2 od 19. lipnja 2018.g.  raspisuje

                                                              NATJEČAJ

                                   Za zasnivanje radnog odnosa  na radno mjesto:

socijalni radnik/ica – 1  izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

-  VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,

-   položen stručni  ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-   jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,

-   važeće odobrenje za samostalan rad

-   poznavanje rada na računalu,

-  položen vozački ispit B-kategorije

-  nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

$1-          Životopis

$1-          Presliku osobne iskaznice i domovnice

$1-          presliku dokaza o stručnoj spremi

$1-          original dokaz o radnom iskustvu

$1-          presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

$1-          preslika odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,

$1-          original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec

$1-          preslika vozačke dozvole

Upute kandidatima i kandidatkinjama:

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama  na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13  Slav. Brod,  uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK –NEODREĐENO“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr).

                                                                                       Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Natječaj stručno osposobljavanje – 5 izvršitelja

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA

RADNOG ODNOSA

1. Za -socijalni radnik/ica – 2 izvršitelja

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanje (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17) i slijedeće uvjete:
- Visoka stručna sprema – dipl. socijalni radnik/ica ili magistar/ra socijalnog rada
- poznavanje rada na računalu

Prijavi na natječaj kandidati prilažu, životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o poznavanju rada na računalu, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 3 mjeseca, rodni list.

Na natječaju mogu sudjelovati ravnopravno kandidati oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „za natječaj za stručno osposobljavanje – socijalni radnik“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 8 dana od dana izbora.

2. Za -pravnika/ica – 1 izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanje (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17) i slijedeće uvjete:
- Visoka stručna sprema – dipl. pravnik/ica ili magistar/ra prava
- poznavanje rada na računalu

Prijavi na natječaj kandidati prilažu, životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o poznavanju rada na računalu, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 3 mjeseca, rodni list.

Na natječaju mogu sudjelovati ravnopravno kandidati oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „za natječaj za stručno osposobljavanje – pravnik“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 8 dana od dana izbora.

3. Za -psiholog/ica – 1 izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanje (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17) i slijedeće uvjete:
- Visoka stručna sprema – dipl. psiholog/ica ili mag. psihologije, profesor psihologije
- poznavanje rada na računalu

Prijavi na natječaj kandidati prilažu, životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o poznavanju rada na računalu, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 3 mjeseca, rodni list.

Na natječaju mogu sudjelovati ravnopravno kandidati oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „za natječaj za stručno osposobljavanje – psiholog“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 8 dana od dana izbora.

4. Za -administrativnog referenta – 1 izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanje (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17) i slijedeće uvjete:
- SSS – administrativnog ili upravnog smjera,
- poznavanje rada na računalu

Prijavi na natječaj kandidati prilažu, životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o poznavanju rada na računalu, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 3 mjeseca, rodni list.
Na natječaju mogu sudjelovati ravnopravno kandidati oba spola.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „za natječaj za stručno osposobljavanje – administrativni referent“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 8 dana od dana izbora.

 

                                                                                       Centar za socijalnu skrb Slav. Brod