• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Rezultati natječaja za soc. radnika/cu

Temeljen natječaja za soc. radnika - određeno vrijeme od 4.4.2017.g. primljena je Magdalena Štević mag.soc.rada s položenim sturčnim ispitom

Centar za socijalnu skrb
Slavonski Brod

Natječaj za socijalnog radnika/icu na neodređeno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
SLAVONSKI BROD
KLASA:112-02/17-01/6
UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-17-2, 24.4.2017.g.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17) i suglasnosti Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku klasa: 100-01/17-02/154 ur.broj: 519-04-1-1-2/3-17-3 od 28. ožujka 2017.g. raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto:

socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme


Uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo
- VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,
- položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17),
- jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,
- poznavanje rada na računalu.
- položen vozački ispit B-kategorije
- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)


Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- presliku osobne iskaznice
- presliku domovnice
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- original dokaz o radnom iskustvu
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
- original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
- preslika vozačke dozvole
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK –NEODREĐENO“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 15 dana od dana izbora.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Natječaj za ravnatelja/icu Centra za Socijalnu skrb SB

Klasa: 112-03/17-01/4
Ur.broj: 2178/01-28-04/24-17-2, 12.4.2017.g.
Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine RH“, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14, 99/15 I 52/16) i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, KLASA: 012-01/15-01/2, URBROJ: 2178/01-28-01/01-15-1 od 29. siječnja 2015.g., Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, temeljem svoje odluke donesene na sjednici 07. travnja 2017.g. raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod

 

UVJETI:
- hrvatsko državljanstvo
- završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
- najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
- položen stručni ispit
- da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16).

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.
Upravno vijeće Centra će s izabranim kandidatom/kinjom za radno mjesto ravnatelja/ice, nakon donošenja odluke o imenovanju i pribavljene suglasnosti, sklopiti ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

Natječaj za socijalnog radnika/icu na određeno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
SLAVONSKI BROD
KLASA:112-03/17-01/3
UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-17-2
Slav. Brod 4.4.2017

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17) raspisuje

NATJEČAJ 

Za zasnivanje radnog odnosa  na radno mjesto:

  1. socijalni radnik/ica – 1  izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo
- VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,
- položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17),
- jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,
- poznavanje rada na računalu.
- položen vozački ispit B-kategorije
- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- presliku osobne iskaznice
- presliku domovnice
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- original dokaz o radnom iskustvu
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
- original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
- preslika vozačke dozvole

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK – ODREĐENO“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 15 dana od dana izbora.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Natječaj za koordinatora/icu društveno korisnog rada

                  Na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Sl. Brod i u skladu sa Zakonom o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12) ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sl. Brod, raspisuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto „koordinator/ica društveno korisnog rada“
Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme -
zamjena za rad u Centru za socijalnu skrb Sl. Brod – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

-   hrvatsko državljanstvo,
- stručna sprema SSS, VŠS, VSS
- dodatna znanja, iskustva, komunikacijske vještine i sposobnosti u osmišljavanju aktivnosti u radu za opće dobro – društveno korisnom radu,
- ne postojanje zapreka iz čl. 213. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 99/15)
 sukladno smjernicama hrvatskog zavoda za zapošljavanje unutar paketa mjera za mlade : Mladi i kreativni

Kandidati uz prijavu na natječaj dužni su priložiti slijedeće dokumente:

- životopis
- presliku domovnice i osobne iskaznice
- presliku dokaza o završenom školovanju
- dokaz o radnom stažu ( za osobe sa radnim stažem)
- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti,
- potvrda o nekažnjavanju ne starija od mjesec dana
- dokaz o dodatna znanja, iskustva, komunikacijske vještine i sposobnosti u osmišljavanju aktivnosti u radu za opće dobro – društveno korisnom radu,

Opis poslova:

Koordinator društveno korisnog rada surađuje s jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave kao i radno sposobnim, odnosno djelomično radno sposobnim korisnikom zajamčene minimalne naknade radi postizanja dogovora o načinu (vrsti poslova) i vremenu sudjelovanja korisnika zajamčene minimalne naknade u radovima za opće dobrou skladu s potrebama jedinica lokalne i područne samouprave i mogućnostima svakog pojedinog korisnika, kao i svim drugim pitanjima koji su vezani za sudjelovanje korisnika u radovima za opće dobro. Pratiti ispunjavanje obveze korisnika i s tim u vezi vodi redovitu evidenciju o sudjelovanju korisnika zajamčene minimalne u radovima za opće dobro bez naknade.

Koordinatori društveno korisnog rada mogu biti osobe do 29 godina starosti, a prednost pri zapošljavanju imaju osobe koje su bile u tretmanu Centra za socijalnu skrb kao djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se do 28. 9. 2016.g. na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13  Slav. Brod  uz naznaku – ZA NATJEČAJ – koordinator društveno korisnog rada
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti  pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod