• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj za pravnike/ce

KLASA: 112-02/16-01/2
Ur.br.: 2178/01-28-01-01-16-5
Slav. Brod, 14. rujna 2016.g.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), uz prethodnu suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih klasa: 100-01/16-02/325 ur.broj: 519-04-1-1-1/13-16-2 od 9. rujna 2016.g. raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

-pravnik/pravnica – stručni radnik/radnica I. vrste – puno radno vrijeme - 3 izvršitelja

Uvjeti:
1. hrvatsko državljanstvo
2. VSS, dipl. pravnik, magistar iur,
3. položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)
4. jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,
5. poznavanje rada na računalu
6. položen vozački ispit B-kategorije
7. nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- preslika osobne iskaznice
- presliku domovnice
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- original dokaz o radnom iskustvu
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
- original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
- presliku vozačke dozvole

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – ZA NATJEČAJ – PRAVNIK.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 8 dana od dana izbora.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Aktiv ravnatelja i stručnih radnika koji rade na poslovima posvojenja

Održan je 01. rujna 2016. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, Naselje Slavonija I br. 13, Slavonski Brod
na temu:
1. Primjena protokola o postupanju pri međudržavnom posvojenju,
2. Primjena protokola o postupanju pri posvojenju unutar Republike Hrvatske.

Aktiv je imao za cilj upoznavanje prisutnih sa gore navedenim Protokolima u cilju boljeg i usklađenijeg postupanja pri posvajanju djece.

Popis Centara koji su sudjelovali na navedenom Aktivu:
1. Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
2. Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška
3. Centar za socijalnu skrb Požega
4. Centar za socijalnu skrb Pakrac
5. Centar za socijalnu skrb Virovitica
6. Centar za socijalnu skrb Slatina
7. Centar za socijalnu skrb Beli Manastir
8. Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac
9. Centar za socijalnu skrb Đakovo
10. Centar za socijalnu skrb Našice
11. Centar za socijalnu skrb Osijek
12. Centar za socijalnu skrb Valpovo
13. Centar za socijalnu skrb Vinkovci
14. Centar za socijalnu skrb Vukovar
15. Centar za socijalnu skrb Županja

Natječaj

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod  objavljuje

         NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA
                                                        RADNOG ODNOSA

               Za  - pravnik/ica –  4 izvršitelja


        Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanje (NN br. 57/12 i 120/12) i slijedeće uvjete:
-    Visoka stručna sprema – dipl. pravnik ili magistar prava
-    poznavanje rada na računalu

   Prijavi na natječaj kandidati prilažu, životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o poznavanju rada na računalu, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci, rodni list.

    Na natječaju mogu sudjelovati ravnopravno kandidati oba spola.


           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
           Nas. « Slavonija» I 13  Slav. Brod  uz naznaku – za natječaj za stručno osposobljavanje – pravnik“.

          Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
          Kandidati će biti  pismeno obaviješteni o izboru u roku 8 dana od dana izbora.

 

                                                                                       Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

PLAN PRIJEMA MOŽETE PREUZETI OVDJE

Natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij „Socijalna politika“

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet u Zagrebu

    Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


objavljuje


n a t j e č a j
za upis polaznika
na poslijediplomski specijalistički studij „Socijalna politika“

Studij traje četiri semestra.

    Na studij se ima pravo upisati:

-    osoba koja je završila diplomski studij socijalne politike i stekla zvanje magistra socijalne politike, odnosno diplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje magistra socijalnog rada;
-    osoba koja je završila dodiplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika ili drugi dodiplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti;
-    osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij prava, psihologije, politologije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, humanističkih i edukacijskih područja; za ove pristupnike će se definirati odgovarajući razlikovni sadržaji iz područja socijalnog rada i socijalne politike u opsegu ne većem od 30 ECTS-a.

Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2016/17. godine.

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

Prijave se primaju do 30. lipnja 2016. na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, Nazorova 51.

        Uz prijavu je obvezno predložiti:

-    životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;
-    diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;
-    potvrde / izjavu o aktivnom znanju engleskog jezika;
-    izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja.

    O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 30 dana po zaključenju natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici www.pravo.hr.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. odnosno na telefon broj 4564 302 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. odnosno na telefon 4895 804.

Edukacija o standardima kvalitete usluga socijalnih ustanova

Najvažniji je pristup koji korisnika usluga socijalne skrbi stavlja u središte pozornosti.

U Centru za socijalnu skrb Slavonski Brod održana je edukacija o primjeni standarda kvalitete usluga za ustanove, privatne domove, udruge i predstavnike institucija civilnog društva koji pružaju usluge socijalne skrbi. Standardi kvalitete socijalnih usluga propisani su Pravilnikom Ministarstva socijalne politike i mladih, a obuhvaća 17 standarda kvalitete s pripadajućim pokazateljima koji se primjenjuju na sve socijalne usluge. Standardi su podijeljeni u četiri šira područja kojima se naglašavaju ključni aspekti socijalnih usluga: usmjerenost prema korisniku, zaštita prava, rukovođenje i upravljanje te okoliš.

Predavanje su održale predstavnice Ministarstva socijalne politike i mladih: Ana Butković, načelnica sektora za podršku  ustanovama i drugim pružateljima socijalnih usluga; Lidija Budimirović, voditeljica Službe za upravljanje  kvalitetom i stručno usavršavanje, te Natali Sergo Kozumplik iz Uprave za socijalnu skrb.

Predavanjima, a potom i radionicama po grupama u drugom dijelu edukacije nazočni su bili predstavnici obiteljskih domova, domova za skrb starih i nemoćnih te srodnih udruga i institucija civilnog društva iz Slavonskog Broda, Nove Gradiške, Zapolja, Slatine, Virovitice, Požege, Pleternice, Pakraca, Čaglina, Velike Kopanice, Gradišta…