• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj za ravnatelja/icu Centra za Socijalnu skrb SB

Klasa: 112-03/17-01/4
Ur.broj: 2178/01-28-04/24-17-2, 12.4.2017.g.
Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine RH“, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14, 99/15 I 52/16) i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, KLASA: 012-01/15-01/2, URBROJ: 2178/01-28-01/01-15-1 od 29. siječnja 2015.g., Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, temeljem svoje odluke donesene na sjednici 07. travnja 2017.g. raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod

 

UVJETI:
- hrvatsko državljanstvo
- završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
- najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
- položen stručni ispit
- da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16).

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.
Upravno vijeće Centra će s izabranim kandidatom/kinjom za radno mjesto ravnatelja/ice, nakon donošenja odluke o imenovanju i pribavljene suglasnosti, sklopiti ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

Natječaj za socijalnog radnika/icu na određeno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
SLAVONSKI BROD
KLASA:112-03/17-01/3
UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-17-2
Slav. Brod 4.4.2017

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17) raspisuje

NATJEČAJ 

Za zasnivanje radnog odnosa  na radno mjesto:

  1. socijalni radnik/ica – 1  izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo
- VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,
- položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17),
- jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,
- poznavanje rada na računalu.
- položen vozački ispit B-kategorije
- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- presliku osobne iskaznice
- presliku domovnice
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- original dokaz o radnom iskustvu
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
- original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
- preslika vozačke dozvole

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK – ODREĐENO“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 15 dana od dana izbora.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Natječaj za koordinatora/icu društveno korisnog rada

                  Na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Sl. Brod i u skladu sa Zakonom o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12) ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sl. Brod, raspisuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto „koordinator/ica društveno korisnog rada“
Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme -
zamjena za rad u Centru za socijalnu skrb Sl. Brod – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

-   hrvatsko državljanstvo,
- stručna sprema SSS, VŠS, VSS
- dodatna znanja, iskustva, komunikacijske vještine i sposobnosti u osmišljavanju aktivnosti u radu za opće dobro – društveno korisnom radu,
- ne postojanje zapreka iz čl. 213. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 99/15)
 sukladno smjernicama hrvatskog zavoda za zapošljavanje unutar paketa mjera za mlade : Mladi i kreativni

Kandidati uz prijavu na natječaj dužni su priložiti slijedeće dokumente:

- životopis
- presliku domovnice i osobne iskaznice
- presliku dokaza o završenom školovanju
- dokaz o radnom stažu ( za osobe sa radnim stažem)
- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti,
- potvrda o nekažnjavanju ne starija od mjesec dana
- dokaz o dodatna znanja, iskustva, komunikacijske vještine i sposobnosti u osmišljavanju aktivnosti u radu za opće dobro – društveno korisnom radu,

Opis poslova:

Koordinator društveno korisnog rada surađuje s jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave kao i radno sposobnim, odnosno djelomično radno sposobnim korisnikom zajamčene minimalne naknade radi postizanja dogovora o načinu (vrsti poslova) i vremenu sudjelovanja korisnika zajamčene minimalne naknade u radovima za opće dobrou skladu s potrebama jedinica lokalne i područne samouprave i mogućnostima svakog pojedinog korisnika, kao i svim drugim pitanjima koji su vezani za sudjelovanje korisnika u radovima za opće dobro. Pratiti ispunjavanje obveze korisnika i s tim u vezi vodi redovitu evidenciju o sudjelovanju korisnika zajamčene minimalne u radovima za opće dobro bez naknade.

Koordinatori društveno korisnog rada mogu biti osobe do 29 godina starosti, a prednost pri zapošljavanju imaju osobe koje su bile u tretmanu Centra za socijalnu skrb kao djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se do 28. 9. 2016.g. na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13  Slav. Brod  uz naznaku – ZA NATJEČAJ – koordinator društveno korisnog rada
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti  pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Natječaj za pravnike/ce

KLASA: 112-02/16-01/2
Ur.br.: 2178/01-28-01-01-16-5
Slav. Brod, 14. rujna 2016.g.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), uz prethodnu suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih klasa: 100-01/16-02/325 ur.broj: 519-04-1-1-1/13-16-2 od 9. rujna 2016.g. raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

-pravnik/pravnica – stručni radnik/radnica I. vrste – puno radno vrijeme - 3 izvršitelja

Uvjeti:
1. hrvatsko državljanstvo
2. VSS, dipl. pravnik, magistar iur,
3. položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)
4. jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,
5. poznavanje rada na računalu
6. položen vozački ispit B-kategorije
7. nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- preslika osobne iskaznice
- presliku domovnice
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- original dokaz o radnom iskustvu
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
- original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
- presliku vozačke dozvole

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – ZA NATJEČAJ – PRAVNIK.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 8 dana od dana izbora.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Aktiv ravnatelja i stručnih radnika koji rade na poslovima posvojenja

Održan je 01. rujna 2016. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, Naselje Slavonija I br. 13, Slavonski Brod
na temu:
1. Primjena protokola o postupanju pri međudržavnom posvojenju,
2. Primjena protokola o postupanju pri posvojenju unutar Republike Hrvatske.

Aktiv je imao za cilj upoznavanje prisutnih sa gore navedenim Protokolima u cilju boljeg i usklađenijeg postupanja pri posvajanju djece.

Popis Centara koji su sudjelovali na navedenom Aktivu:
1. Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
2. Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška
3. Centar za socijalnu skrb Požega
4. Centar za socijalnu skrb Pakrac
5. Centar za socijalnu skrb Virovitica
6. Centar za socijalnu skrb Slatina
7. Centar za socijalnu skrb Beli Manastir
8. Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac
9. Centar za socijalnu skrb Đakovo
10. Centar za socijalnu skrb Našice
11. Centar za socijalnu skrb Osijek
12. Centar za socijalnu skrb Valpovo
13. Centar za socijalnu skrb Vinkovci
14. Centar za socijalnu skrb Vukovar
15. Centar za socijalnu skrb Županja