Česta pitanja

Drugi roditelj ne plaća alimentaciju, što da radim?

Obveza uzdržavanja djece je zakonsko pravo i obveza roditelja određena Obiteljskim zakonom (NN 103/15). Ukoliko roditelji žive odvojeno, a roditelj sa kojim dijete ne živi, ne doprinosi za uzdržavanje djeteta, tada drugi roditelj može tužbom tražiti sud da sud presudom obveže roditelja obveznika uzdržavanja na plaćanje uzdržavanja djeteta. Ukoliko postoji odluka/presuda kojom je roditelju određena obveza uzdržavanja za dijete, a isti ne doprinosi za uzdržavanje djeteta ili to čini neredovito ili u manjim iznosima od utvrđenog, tada drugi roditelj može kod nadležnog Općinskog suda prijedlogom zatražiti ovrhu koja se može provesti na novčanim sredstvima, nekretninama i pokretninama u vlasništvu ili suvlasništvu obveznika plaćanja uzdržavanja. Nadalje, po prijavi roditelja Centar za socijalnu skrb će podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu radi pokretanja kaznenog postupka protiv obveznika uzdržavanja zbog neplaćanja uzdržavanja za dijete.

Sukladno čl. 7. st. 1. i 4. Zakona o privremenom uzdržavanju (NN br. 92/14) ako roditelj koji uzdržava dijete ne uspije u navedenim sudskim postupcima odnosno ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovom uzdržavanju u visini propisanoj Zakonom, ima pravo na privremeno uzdržavanje djeteta- djece ukoliko drugi roditelj ne ispunjava u cijelosti ili djelomično svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnog postupka radi ostvarivanja uzdržavanja. Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta traje sve dok obveznik uzdržavanja ne počne izvršavati obvezu uzdržavanja najmanje u iznosu koji je Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja, a najdulje do tri godine, a pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom Centru za socijalnu skrb.
Tko može tražiti jednokratnu novčanu pomoć?

Prema čl.46. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke nužnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i sl.

Jednokratna naknada može se priznati do iznosa koji podmiruje potrebu, a maksimalno do iznosa od 2500,00 kn za samca, odnosno 3500,00 kn za kućanstvo.

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahtjeva:

  • preslika osobne iskaznice
  • rodni list za sve članove kućanstva
  • potvrde o visini prihoda članova zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode iz radnog odnosa, mirovine i drugo
  • uvjerenje Porezne uprave za sve punoljetne članove kućanstva
  • uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne nezaposlene članove
  • uvjerenje sa Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje da radno nesposobni članovi kućanstva nisu korisnici mirovine
  • potvrda o redovnom školovanju djece
  • pismeni dokaz iz kojeg je vidljivo o kakvoj se potrebi za jednokratnu naknadu radi i dokaz o visini iznosa kojim se potreba može podmiritiGdje i kako mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć?

Besplatna pravna pomoć odobrava se na temelju zahtjeva koji se podnosi Uredu državne uprave županije, u kojem podnositelj ima prebivalište ili boravište. Uz zahtjev se prilažu potpisane izjave podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva o dozvoljavanju uvida u sve imovinske i financijske podatke. Korisnici socijalne skrbi ili opskrbnine uz zahtjev prilažu fotokopiju rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine. Zahtjev, izjave i fotokopije se ne ovjeravaju. Pristojbe se ne plaćaju. Dodatne informacije kao i obrazac zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći mogu se dobiti u nadležnom Centru za socijalnu skrb, Uredu državne uprave županije i na web stranicama Ministarstva pravosuđa.
Potrebne su mi informacije vezane uz raspolaganje imovinom maloljetne djece.

Imovinom maloljetne djece upravljaju njihovi roditelji.

U slučaju kad roditelji žele otuđiti ili opteretiti imovinu maloljetnog djeteta radi njegova uzdržavanja, liječenja, odgoja, školovanja, obrazovanja ili podmirenje neke druge važne potrebe djeteta, roditelji mogu bez traženja odobrenja centra za socijalnu skrb raspolagati novčanim sredstvima maloljetnog djeteta u razdoblju od jednog mjeseca u iznosu koji ne prelazi svotu od 10.000,00 kn.

Za raspolaganje djetetovim redovitim prihodima uobičajenih iznosa, iznosa koji se redovito isplaćuju kojima upravlja roditelj kao što su obiteljska mirovina, stipendija, pomoć za školovanje, nagrada i slično, čime roditelj upravlja radi zadovoljavanja potrebe djeteta ali i za potrebe obiteljske zajednice ukoliko sami roditelji nemaju dovoljno sredstava za život i ne mogu ih ostvariti od svoje imovine ili su nesposobni za rad u tim situacijama nije potrebno odobrenje centra za socijalnu skrb. Kod podizanja novčanih sredstava u vlasništvu maloljetnog djeteta, poslovne banke te druge financijske i kreditne ustanove koji prelaze svotu od 10.000,00 kn kao i kod zatvaranja računa u vlasništvu maloljetnog djeteta ukoliko je u trenutku zatvaranja na računu položen novčani iznos koji prelazi svotu od 10.000,00 kn, dužni ste ishoditi odobrenje nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Odobrenje Centra za socijalnu skrb potrebno je i za poduzimanje postupovnih radnji pred sudom ili drugim državnim tijelom kojima se raspolaže imovinom maloljetnog djeteta. Centar za socijalnu skrb dužan je voditi računa o dobrobiti djeteta i paziti da se zaštite njegova imovinska prava i interesi.
Imam u vlasništvu automobil, da li moja obitelj ima pravo na pomoć za uzdržavanje?

Ako centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji-korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj skrbi NN 33/12, većeg broja djece, starije teško pokretne osobe ili za zadovoljenje neke druge osnovne životne potrebe, obitelj ima pravo na pomoć za uzdržavanje.
Koliko puta godišnje mogu ostvariti jednokratnu pomoć?

Zakon o socijalnoj skrbi ne precizira koliko puta godišnje netko može ostvariti jednokratnu pomoć, tj. jednokratnu pomoć može ostvariti svatko tko zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane uz rođenje djeteta, školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i sl.