Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji posvojiteljima omogućuje roditeljstvo. Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb. Posvojenje je neraskidiv odnos srodstva i svih prava i dužnosti koje iz toga proizlaze. Posvojenje je uređeno Obiteljskim zakonom (Narodne novine br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07 i 61/11).

Metode kojima se procjenjuje podobnost za posvojenje, način izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje, te način vođenja središnjeg očevidnika propisani su Pravilnikom o metodama utvrđivanja podobnosti za posvojenje, načinu izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje i vođenju središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima (Narodne novine br. 79/08).

Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta, a posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje 21 godine, a starija od posvojenika najmanje 18 godina. Posvojitelji mogu biti hrvatski državljani. Iznimno, ako nema zainteresiranih državljana Republike Hrvatske za posvojenje djeteta posvojitelji mogu biti i strani državljani, ali je u tom postupku centar dužan pribaviti prethodnu suglasnost resornog ministarstva.


posvojenje