Skrbništvo je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese. Svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o potrebi pružanja zaštite osobama koje zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nisu sposobne brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima ili ugrožavaju prava i interese drugih osoba.

Pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti

Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti predlaže Sudu pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti, kada ocijeni da punoljetna osoba zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima ili ugrožava prava I interese drugih osoba. Centar za socijalnu skrb osobi za koju je pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti imenuje posebnog skrbnika. Odlukom o imenovanju posebnog skrbnika utvrđuju se njegove dužnosti i ovlasti. Radnje za čije poduzimanje poseban skrbnik nije ovlašten osoba poduzima samostalno.

Sud će zatražiti mišljenje liječnika vještaka o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti kako bi se procijenilo da je osoba sposobna samostalno štititi svoja prava i interese. Nakon toga SUD donosi odluku o djelomičnom ili potpunom lišenju poslovne sposobnosti. Osoba koja je u potpunosti lišena poslovne sposobnosti ne može sklapati pravne poslove, poduzimati pravne radnje, raspolagati svojom imovinom i prihodima, već to u njeno ime i za njezin račun čini skrbnik u dogovoru i sa odobrenjem centra za socijalnu skrb.

Odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti sud će odrediti mjere, radnje I poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzimati, primjerice: raspolagati imovinom, plaćom ili drugim novčanim primanjima, upravljati imovinom, odlučiti o zapošljavanju, davati izjave ili poduzimati radnje koje se odnose na brak, roditeljsku skrb i druga osobna stanja. Poslove koji nisu određeni u sudskoj odluci o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti, osoba djelomice lišena poslovne sposobnosti može samostalno poduzimati. Osobu koja je lišena poslovne sposobnosti centar za socijalnu skrb stavit će pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika u roku od trideset dana od pravomoćnosti sudske odluke.

Izbor osobe skrbnika - tko može biti skrbnik?

Skrbništvo obavljaju centar za socijalnu skrb, skrbnik i poseban skrbnik. Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom, a uglavnom se bira iz kruga bliskih srodnika štićenika. Centar za socijalnu skrb zatražit će od štićenika koji je sposoban shvatiti o čemu se radi i od jegovih bližih srodnika mišljenje o osobi koju namjerava imenovati skrbnikom. Ako to zahtijevaju okolnosti slučaja i dobrobit štićenika, centar za socijalnu skrb može odlučiti da neposredno obavlja dužnost skrbnika i u tu svrhu imenuje osobu zaposlenu u tom centru.

Skrbnik ne može biti osoba:

 • koja je lišena roditeljske skrbi,
 • koja je lišena poslovne sposobnosti,
 • čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika
 • od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika,
 • s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju,
 • s čijim je bračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Centar za socijalnu skrb odlukom o imenovanju skrbnika određuje njegove dužnosti i prava. Odluku o stavljanju pod skrbništvo i o prestanku skrbništva centar za socijalnu skrb će u roku od osam dana od dana pravomoćnosti odluke dostaviti matičaru radi upisa u maticu rođenih i zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda na čijem području osoba pod skrbništvom ima nekretnine radi zabilježbe, odnosno brisanja zabilježbe u zemljišne knjige.

Dužnosti i obveze skrbnika

 • Skrbnik je dužan savjesno se brinuti o osobi, pravima, obvezama i dobrobiti štićenika, upravljati njegovom imovinom, te poduzimati mjere da se osoba osposobi za samostalan život i rad.
 • Prije poduzimanja važnijih mjera zaštite štićenika ili njegovih imovinskih interesa skrbnik je dužan razmotriti mišljenje, želje i osjećaje samog štićenika.
 • Skrbnik će nastojati punoljetnog štićenika uključiti u svakodnevni život i slobodne aktivnosti ovisno o njegovu zdravstvenom stanju i sposobnostima.
 • Skrbnik zastupa štićenika.
 • Skrbnik samostalno obavlja poslove redovitog upravljanja štićenikovom imovinom, ako odlukom centra za socijalnu skrb nije drukčije određeno.
 • Za poduzimanje važnijih mjera glede osobe, osobnog stanja ili zdravlja štićenika skrbniku je potrebno prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb.
 • Skrbnik odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju svojih dužnosti.
 • Skrbnik je dužan svakih šest mjeseci (ili jednom godišnje, ovisno o srodstvu sa štićenikom), podnijeti izvješće o svom radu i o stanju štićenikove imovine. Izvješće se podnosi u pisanom obliku, na formularu, koji centar za socijalnu skrb dostavlja skrbniku u određenom periodu ili usmeno na zapisnik, nadležnom djelatniku Ureda.
 • Izvješće skrbnika mora sadržavati kako se skrbnik brinuo o osobi štićenika i o zaštiti njegovih prava I dobrobiti, kao i podatke o upravljanju i raspolaganju štićenikovom imovinom, o prihodima i rashodima štićenika, te potrebne priloge kojima se dokazuje visina prihoda i stanje imovine za period za koji se izvješće podnosi.

Skip to content

Ova stranica koristi kolačiće kako bi poboljšala korisničko iskustvo. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close