Smještaj odrasle osobe

Zakonska regulativa: Zakon o socijalnoj skrbi i Zakon o udomiteljstvu

Odraslim osobama koje zbog bolesti, nemoći, starosti, radne nesposobnosti, invalidnosti ili drugih nepovoljnih životnih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno skrbiti o svojim osnovnim životnim potrebama, niti im pomoć u njihovom domu mogu osigurati članovi obitelji, kao i osobama koje su se zatekle u posebno teškim životnim prilikama, može se dok takva potreba traje osigurati smještaj u adekvatnoj ustanovi ili udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu, stambenoj zajednici, terapijskoj zajednici, prihvatilištu ili organiziranom stanovanju. Uvijek kada je to moguće korisniku se osigurava smještaj u njegovoj lokalnoj zajednici.

Vrste smještaja:

1. Privremeni smještaj
Privremeni smještaj u kriznim situacijama priznaje se odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili boravišta, odnosno nema prebivališta ili boravišta i nije u stanju brinuti se o sebi, beskućniku, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta, djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima, odraslim osobama kojima je ugrožen život, odraslim osobama kojima je ugrožen život, zdravlje i sigurnost uslijed bolesti, nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti. Radi sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka socijalnog isključivanja beskućnika, pružatelj usluga privremenog smještaja, centar za socijalnu skrb i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su surađivati i zajednički planirati aktivnosti za osiguranje njegovog ponovnog uključivanja u život zajednice.
2. Dugotrajni smještaj
Dugotrajni smještaj priznaje se korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljenje drugih životnih potreba. Dugotrajni smještaj priznaje se osobi s invaliditetom, tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi. Dugotrajni smještaj priznaje se funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega. Dugotrajni smještaj priznaje se osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi način

Postupak

Smještaj odraslih osoba se realizira na zahtjev stranke ili skrbnika. U slučaju kada zahtjev za smještaj podnose srodnici ili skrbnici ili se postupak pokreće po službenoj dužnosti u postupku je uvijek potrebno:

 • pribaviti suglasnost korisnika,
 • zajedno s korisnikom izvršiti procjenu njegovih potreba,
 • utvrditi mogućnost da se korisniku osigura adekvatna skrb u njegovom domu,
 • informirati korisnika o mogućnostima zadovoljavanja njegovih potreba, oblicima institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi,
 • informirati korisnika o uvjetima smještaja, njegovim pravima i obvezama, njegovoj ulozi u postupku,
 • omogućiti korisniku da sudjeluje u izboru ustanove ili udomiteljske obitelji
 • pribaviti propisanu osobnu, medicinsku i drugu dokumentaciju korisnika.
 • Izbor ustanove / udomiteljske obitelji

Odluku o izboru donosi centar za socijalnu skrb uvažavajući želje korisnika, njegova očekivanja, potrebe, sposobnosti, materijalne mogućnosti, njegove kulturne navike i druge prilike u kojima se korisnik nalazi prije smještaja. Odluka o izboru ustanove/ udomiteljske obitelji ovisi i o popunjenosti kapaciteta ustanova i vrstama usluga, te žurnosti postupka. Uvijek kada je to moguće smještaj je potrebno osigurati u lokalnoj zajednici korisnika.

Priprema korisnika za smještaj

Korisnika, njegovu obitelji/ skrbnika i druge korisniku važne osobe potrebno je pripremiti za smještaj kroz informiranje i upoznavanje sa radom ustanove, odnosno statusom udomiteljske obitelji, vrstama usluga koje pružaju i mogućnostima stručne podrške i pomoći korisniku tijekom njegove adaptacije na život u novoj sredini. Također je važno dogovoriti način kontakta korisnika s njegovim srodnicima I poticati te kontakte (informiranje o kućnom redu ustanove, terminima za posjete, telefonskim bojevima, službenim osobama ustanove koje je moguće kontaktirati u vezi korisnika, mogućnostima kretanja korisnika izvan ustanove/udomiteljske obitelji i sl.) Ako je to potrebno korisniku se prilikom smještaja može odobriti jednokratna pomoć za nabavku nužne opreme za smještaj.
Smještaj djece i maloljetnika

Zakonska regulativa: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udomiteljstvu, Obiteljski zakon

U slučaju kada to interesi djeteta zahtijevaju centar za socijalnu skrb dužan je osigurati usluge smještaja:

 • djeci i maloljetnicima bez roditelja,
 • djeci i maloljetnicima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti,
 • djeci i maloljetnicima s teškoćama u razvoju,
 • djeci i maloljetnicima s poteškoćama u ponašanju,
 • djeci koja se zateknu u skitnji bez nadzora roditelja,
 • djeci i mladima žrtvama trgovanja ljudima,
 • djeci o kojoj roditelji nisu u mogućnosti privremeno brinuti zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća.
 • Skrb izvan vlastite obitelji priznaje se kao smještaj u udomiteljskoj obitelji, domu socijalne skrbi, obiteljskom domu, odgojnoj ustanovi, prihvatnoj stanici, skloništu za žrtve zlostavljanja ili žrtve trgovanja ljudima, stambenoj zajednici, organiziranom stanovanju.
Skip to content

Ova stranica koristi kolačiće kako bi poboljšala korisničko iskustvo. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close