Smještaj odrasle osobe

Zakonska regulativa: Zakon o socijalnoj skrbi i Zakon o udomiteljstvu

Odraslim osobama koje zbog bolesti, nemoći, starosti, radne nesposobnosti, invalidnosti ili drugih nepovoljnih životnih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno skrbiti o svojim osnovnim životnim potrebama, niti im pomoć u njihovom domu mogu osigurati članovi obitelji, kao i osobama koje su se zatekle u posebno teškim životnim prilikama, može se dok takva potreba traje osigurati smještaj u adekvatnoj ustanovi ili udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu, stambenoj zajednici, terapijskoj zajednici, prihvatilištu ili organiziranom stanovanju. Uvijek kada je to moguće korisniku se osigurava smještaj u njegovoj lokalnoj zajednici.

Vrste smještaja:

1. Privremeni smještaj
Privremeni smještaj u kriznim situacijama priznaje se odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili boravišta, odnosno nema prebivališta ili boravišta i nije u stanju brinuti se o sebi, beskućniku, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta, djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima, odraslim osobama kojima je ugrožen život, odraslim osobama kojima je ugrožen život, zdravlje i sigurnost uslijed bolesti, nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti. Radi sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka socijalnog isključivanja beskućnika, pružatelj usluga privremenog smještaja, centar za socijalnu skrb i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su surađivati i zajednički planirati aktivnosti za osiguranje njegovog ponovnog uključivanja u život zajednice.
2. Dugotrajni smještaj
Dugotrajni smještaj priznaje se korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljenje drugih životnih potreba. Dugotrajni smještaj priznaje se osobi s invaliditetom, tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi. Dugotrajni smještaj priznaje se funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega. Dugotrajni smještaj priznaje se osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi način

Postupak

Smještaj odraslih osoba se realizira na zahtjev stranke ili skrbnika. U slučaju kada zahtjev za smještaj podnose srodnici ili skrbnici ili se postupak pokreće po službenoj dužnosti u postupku je uvijek potrebno:

 • pribaviti suglasnost korisnika,
 • zajedno s korisnikom izvršiti procjenu njegovih potreba,
 • utvrditi mogućnost da se korisniku osigura adekvatna skrb u njegovom domu,
 • informirati korisnika o mogućnostima zadovoljavanja njegovih potreba, oblicima institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi,
 • informirati korisnika o uvjetima smještaja, njegovim pravima i obvezama, njegovoj ulozi u postupku,
 • omogućiti korisniku da sudjeluje u izboru ustanove ili udomiteljske obitelji
 • pribaviti propisanu osobnu, medicinsku i drugu dokumentaciju korisnika.
 • Izbor ustanove / udomiteljske obitelji

Odluku o izboru donosi centar za socijalnu skrb uvažavajući želje korisnika, njegova očekivanja, potrebe, sposobnosti, materijalne mogućnosti, njegove kulturne navike i druge prilike u kojima se korisnik nalazi prije smještaja. Odluka o izboru ustanove/ udomiteljske obitelji ovisi i o popunjenosti kapaciteta ustanova i vrstama usluga, te žurnosti postupka. Uvijek kada je to moguće smještaj je potrebno osigurati u lokalnoj zajednici korisnika.

Priprema korisnika za smještaj

Korisnika, njegovu obitelji/ skrbnika i druge korisniku važne osobe potrebno je pripremiti za smještaj kroz informiranje i upoznavanje sa radom ustanove, odnosno statusom udomiteljske obitelji, vrstama usluga koje pružaju i mogućnostima stručne podrške i pomoći korisniku tijekom njegove adaptacije na život u novoj sredini. Također je važno dogovoriti način kontakta korisnika s njegovim srodnicima I poticati te kontakte (informiranje o kućnom redu ustanove, terminima za posjete, telefonskim bojevima, službenim osobama ustanove koje je moguće kontaktirati u vezi korisnika, mogućnostima kretanja korisnika izvan ustanove/udomiteljske obitelji i sl.) Ako je to potrebno korisniku se prilikom smještaja može odobriti jednokratna pomoć za nabavku nužne opreme za smještaj.
Smještaj djece i maloljetnika

Zakonska regulativa: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udomiteljstvu, Obiteljski zakon

U slučaju kada to interesi djeteta zahtijevaju centar za socijalnu skrb dužan je osigurati usluge smještaja:

 • djeci i maloljetnicima bez roditelja,
 • djeci i maloljetnicima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti,
 • djeci i maloljetnicima s teškoćama u razvoju,
 • djeci i maloljetnicima s poteškoćama u ponašanju,
 • djeci koja se zateknu u skitnji bez nadzora roditelja,
 • djeci i mladima žrtvama trgovanja ljudima,
 • djeci o kojoj roditelji nisu u mogućnosti privremeno brinuti zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća.
 • Skrb izvan vlastite obitelji priznaje se kao smještaj u udomiteljskoj obitelji, domu socijalne skrbi, obiteljskom domu, odgojnoj ustanovi, prihvatnoj stanici, skloništu za žrtve zlostavljanja ili žrtve trgovanja ljudima, stambenoj zajednici, organiziranom stanovanju.