Unutarnji ustroj

1. Prijemni ured

Prednji ured
 • uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu
 • obavlja se inicijalna procjena potreba
 • daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
 • korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava

2. Odjel novčanih davanja

Stražnji ured

Stručna cjelina za poslove novčanih i drugih pomoći

 • pomoć za uzdržavanje
 • jednokratna novčana pomoć
 • izrada rješenja drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi
 • pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada
 • poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini

3. Odjel za djecu, mlade i obitelj

Stražnji ured
 • Posredovanje prije razvoda braka
 • Donošenje mišljenja o opravdanosti zahtjeva maloljetne osobe za sklapanje braka
 • Priznanje, utvrđivanje, osporavanje majčinstva i očinstva pred CZSS
 • Mišljenje i prijedlog sudu o povjeravanju mlt. djece na suživot i odgoj nakon razvoda braka roditelja
 • Mišljenje i prijedlog sudu o susretima i druženju unuka/e s djedom i bakom
 • Mišljenje i prijedlog sudu o donošenju nove odluke s kojim će roditeljem dijete živjeti
 • Posvojenje
 • Udomiteljstvo djece
 • Usluge smještaja djece i mlađih punoljetnih osoba
 • Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
 • Privremeno uzdržavanje
 • Praćenje prilika korisnika prava na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži te poduzimanje odgovarajućih mjera za njihov povratak u obitelj ili osposobljavanje za samostalan život
 • Sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obiteljima s djecom i mladeži
 • Davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika
 • Sudjelovanje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece
 • Skrbništvo za maloljetne osobe, te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika
 • Poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu imovinskih prava i interesa djece i mladeži, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu
 • Poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja djece i mladeži s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi
 • Rješavanje o pravima iz socijalne skrbi za djecu i mladež s tjelesnim i mentalnim oštećenjem
 • Prava i interesi djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju ili kad je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba
 • Postupci prevencije, detekcije i dijagnostike poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, provođenje mjere obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite te davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na kaznenopravnu zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju
 • Obavljanje poslova zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provođenje i praćenje provođenja odgojnih mjera nad djecom s poremećajima u ponašanju u i izvan vlastite obitelji
 • Izrada pojedinačnog programa postupanja u interesu maloljetnika i mlađih punoljetnika kojima je izrečena odgojna mjera sukladno Zakonu o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje čiji je sastavni dio i program pomoći obitelji maloljetnika

4. Odjel za odrasle

Stražnji ured

Stručna cjelina za poslove novčanih i drugih pomoći

 • Poslovi zaštite:
  • starijih i nemoćnih osoba
  • psihički bolesnih odraslih osoba
  • odraslih osoba pod skrbništvom
  • osoba s invaliditetom
  • bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama
  • odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
  • odraslih žrtava obiteljskog nasilja
  • žrtava trgovanja ljudima
  • Prvostupanjsko tijelo vještačenja (PTV)
 • Pomoć i njega u kući
 • Osobna invalidnina
 • Doplatak za pomoć i njegu
 • Status roditelja njegovatelja
 • Usluge smještaja odraslim osobama
 • Skrbništvo i roditeljska skrb za punoljetne osobe
 • Udomiteljstvo odraslih
 • Sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti
 • Praćenje prilika smještenih osoba, poduzimanje radnji za njihovo daljnje zbrinjavanje (mjere izvaninstitucionalne skrbi uvijek gdje je to moguće) i poduzimanje radnji na zaštiti njihovih interesa
 • Davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika
 • Poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • Poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih aktivnosti, predlaganje, poticanje i usklađivanje drugih aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini