Zakon o djelatnosti socijalnog rada
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Zakon o sudovima za mladež
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoćI
Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama
Zakon o udomiteljstvu
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Obiteljski zakon